Chiến dịch Mùa hè xanh khoa Quản trị Kinh Doanh - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long 2014

Chiến dịch Mùa hè xanh khoa Quản trị Kinh Doanh - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long 2014