Chiến dịch Mùa hè xanh khoa Thương mại Du lịch - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long 2014

Chiến dịch Mùa hè xanh khoa Thương mại Du lịch - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long 2014
thái sơn thích bài này.