[Final] Mùa hè xanh lần thứ 20 năm 2013 - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long

[Final] Mùa hè xanh lần thứ 20 năm 2013 - ĐH Công Nghiệp TP.HCM tại Vĩnh Long