Hành trình tuổi 20 - Chiến sỹ TN Mùa Hè Xanh 2013 tại mặt trận Vĩnh Long

Hành trình tuổi 20 - Chiến sỹ TN Mùa Hè Xanh 2013 tại mặt trận Vĩnh Long